Avaluació i diagnòstic psicopedagògic

Les dificultats en els processos d’aprenentatge provoquen dèficits en algunes àrees del cervell que impedeixen un bon funcionament del mateix per poder aprendre de manera adequada. Per altra banda, les pors, l’ansietat o el malestar emocional provoquen un estat d’alerta constant que impedeix als infants i adolescents seguir el seu procés educatiu amb normalitat. Així doncs, quan parlem d’avaluació i diagnòstic psicopedagògic ens referim a l’ús de tècniques estandaritzades que ens permetran conèixer el funcionament cognitiu de l’alumne, detectant possibles dificultats d’aprenentatge, per tal de poder acompanyar el seu procés de millora. Saber d’on partim ens ajudarà a establir metes adequades per superar les seves dificultats.

Per altra banda, la informació que ens proporciona una bona avaluació no ens informarà només dels dèficits sinó també de les potencialitats de cada infant o adolescent, un element clau per poder obtenir el millor rendiment possible.

Així doncs, abans d’iniciar la intervenció ens caldrà una avaluació completa que tingui en compte tant les característiques de l’aprenentatge de l’infant i/o adolescent (com aprèn), com la seva situació emocional actual, i un estudi de com aquest últim afecta al seu rendiment escolar.

El servei d’avaluació i diagnòstic psicopedagògic inclou:

 • Entrevista inicial amb la família.
 • Avaluació psicopedagògica, que podrà incloure, en funció de cada cas:
  • Avaluació aptitudinal: intel·ligència, aptitud verbal, raonament…
  • Avaluació neurocognitiva: atenció, memòria, planificació, visopercepció, concentració, funcions executives…
  • Avaluació del rendiment lectoescriptor: lectura, escriptura, ortografia…
  • Avauació de la creativitat: pensament creatiu i creativitat figurativa
  • Avaluació de la conducta
  • Avaluació de l’estat emocional
 • Elaboració d’informe complet amb els resultats, orientacions i proposta d’intervenció.
 • Devolutiva dels resultats a la família i a l’infant/adolescent.
 • Coordinació (si s’escau) amb el centre educatiu.