Avaluació i diagnòstic

El diagnòstic ens permet saber no només quines dificultats té el nen/a en el seu aprenentatge, sinó també descobrir-ne l’origen per poder-hi incidir i aconseguir millores a nivell acadèmic, personal, psicològic i social.

pexels-photo-1311518.jpeg

Per altra banda, la informació que ens proporciona una bona avaluació no ens informarà només dels dèficits sinó també de les potencialitats de cada alumne, un element clau per poder obtenir el millor rendiment possible.

Així doncs, abans d’iniciar la intervenció ens caldrà una avaluació completa que tingui en compte tant la vessant cognitiva com l’emocional, i un estudi de com aquesta última afecta al rendiment cognitiu i al benestar general del nen/a.

El servei d’avaluació i diagnòstic inclou:

  • Entrevista inicial amb la família
  • Avaluació psicopedagògica i neuropsicològica, que pot incloure:

– Valoració aptitudinal: capacitat intel·lectual (intel·ligència), rendiment cognitiu, creativitat i memòria.

– Valoració psicopedagògica: competències lingüístiques i matemàtiques, avaluació de les dificultats d’aprenentatge i la lateralitat.

– Avaluació neuropsicològica: atenció, planificació i funcions executives.

– Avaluació de la conducta per la detecció de dèficits o trastorns relacionats amb aquesta àrea.

– Valoració psicològica i emocional

  • Elaboració d’informe complet amb els resultats, orientacions i proposta d’intervenció.
  • Devolutiva dels resultats a la família i al nen/a.
  • Coordinació amb el centre educatiu on assisteix el nen/a.