Formació i supervisió

  • Formació a mida

Oferim formació a mida a empreses i entitats que atenguin alumnes (infants i/o adolescents), per tal de proporcionar-los una visió sobre els processos d’aprenentatge i les principals dificultats que es puguin trobar a l’hora d’atendre’ls.

Els coneixements més recents sobre el cervell humà evidencien l’existència d’uns processos cognitius i emocionals íntimament relacionats entre sí, pel que les formacions inclouen una visió general d’aquesta influència emocional sobre l’aprenentatge, a fi de poder-la tenir en compte i tractar-la, en la mesura del possible, dins l’aula o l’espai d’atenció a l’infant.

Disposar de la formació adequada, permetrà al professional oferir un servei de qualitat als infants, facilitant la seva capacitat d’aprenentatge i millorant així els resultats finals.

  • Espai de supervisió

Espai de reflexió i d’orientació, per tal que el professional disposi d’un acompanyament psicopedagògic que orienti la seva tasca, especialment amb els infants que presenten més dificultats.

Aquest espai es planteja com un suport per a la consulta de casos reals amb els quals treballa/en habitualment el/s professional/s, analitzant quines dificultats presenta l’alumne o alumnes en qüestió i cercant estratègies per a la seva atenció dins l’aula.